Anmeldung

Kurse 2020 erster Tag – letzter Tag
No.7/2019 27.12.2019   – 14.01.2020
No. 1 27.04.2020 – 15.05.2020
No. 2 18.05.2020 – 05.06.2020
No. 3 15.06.2020 – 03.07.2020
No. 4 13.07.2020 – 31.07.2020
No. 5 10.08.2020 – 28.08.2020
No. 6 28.09.2020 – 16.10.2020
No. 7 27.12.2020  – 14.01.2021