Anmeldung

 

Kurse 2023 erster Tag – letzter Tag
No.7/2022 27.12.2022 – 14.01.2023
No. 1 24.04.2023 – 12.05.2023
No. 2 15.05.2023 – 02.06.2023
No. 3 12.06.2023 – 30.06.2023
No. 4 10.07.2023 – 28.07.2023
No. 5 07.08.2023 – 25.08.2023
No. 6 25.09.2023 – 13.10.2023
No. 7 27.12.2023 – 14.01.2024