Anmeldung

Kurse 2019 erster Tag – letzter Tag
No.7/2018 27.12.2018 – 14.01.2019
No. 1 29.04.2019 – 17.05.2019
No. 2 20.05.2019 – 07.06.2019
No. 3 17.06.2019 – 05.07.2019
No. 4 15.07.2019 – 02.08.2019
No. 5 12.08.2019 – 30.08.2019
No. 6 30.09.2019 – 18.10.2019
No. 7 27.12.2019 – 14.01.2020