Anmeldung

Kurse 2021 erster Tag – letzter Tag
No.7/2020 27.12.2020- 14.01.2021
No. 1 26.4.2021 –  14.5.2021
No. 2 17.5.2021  –  04.6.2021
No. 3 14.6.2021 –  02.7.2021
No. 4 12.7.2021  –  30.7.2021
No. 5   9.8.2021 –  27.8.2021
No. 6 27.9.2021 – 15.10.2021
No. 7 27.12.2021-  14.1.2022